Depoziti, po deponentu, osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka (DAB) do uključivo visine od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.