Veneto banka d.d. odobrava kredite različitih namjena i ročnosti ovisno o potrebama klijenata. Kamatna stopa ovisi o namjeni, bonitetu, ponuđenom osiguranju, roku otplate i poslovanju klijenta s bankom.

KREDITI ZA POSLOVNE SUBJEKTE

 
Veneto banka pripremila je kreditno-garantne linije za poticanje razvoja obrtnika te malog i srednjeg poduzetništva. Kreditno-garantne linije različitih su namjena i ročnosti ovisno o potrebama klijenata, bonitetu, instrumentima osiguranja i urednosti poslovanja klijenta.
  
OKVIRNI KREDIT PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
 • za financiranje neusklađenosti priljeva i odljeva po transakcijskom računu, financiranje ostalih potreba za obrtnim sredstvima, odnosno za lakše upravljanje s likvidnošću 
 
KREDIT ZA KRATKOROČNO FINANCIRANJE
 • za financiranje potreba za obrtnim sredstava, za financiranje ulaganja u građevinarstvo, poljoprivredu, turizam, za financiranje izvoza i ostalih kratkoročnih namjena
 KREDIT ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE
 • za financiranje ulaganja u građevinarstvo, poljoprivredu, turizam, za financiranje investicija, kao i ostalih dugoročnih namjena (trajna obrtna sredstva, konsolidacija kratkoročnih obveza)
 
LOMBARDNI KREDIT UZ ZALOG DEPOZITA
 • iznos kredita do 95% iznosa oročenog depozita
 • u valuti oročenog depozita
 
GARANCIJE
 • činidbene garancije 
 • garancija za ozbiljnost ponude
 • garancija za dobro izvršenje posla/ugovora
 • garancija za povrat avansa
 • garancija za oslobođenje garantnog depozita
 • garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu
 • platežne garancije 
 • garancija za uredno vraćanje kredita
 • garancija za plaćanje isporučene robe
 • garancija za polaganje depozita
 • garancija za namirenje carinskih obveza
 • garancija za otplatu operativnog najma
 • garancija za plaćanje najma poslovnog prostora 
 
OTKUP POTRAŽIVANJA – FAKTORING
 • pravom regresa pri kojem Banka zadržava pravo regresa od prodavatelja potraživanja ako dužnik (kupac) ne izvrši plaćanje o dospijeću
 • bez prava regresa pri kojem Banka preuzima rizik naplate od dužnika (kupca)
 
ESKONT MJENICA
 • s regresnim pravom na prodavatelja mjenice (Banka zadržava pravo regresa od prodavatelja mjenice ako dužnik ne izvrši plaćanje o dospijeću mjenice)
 
DOKUMENTARNI AKREDITIV
 • akreditiv s odloženim polaganjem pokrića
 • akreditiv s položenim pokrićem